Икономически Университет - Варна не носи никаква отговорност за съдържанието на сайтовете, както и възможните вреди, пряко или косвено причинени във връзка с посещението им. Публикуваните тук сайтове са собственост на академичния и неакадемичния състав на университета.