HOME                                              ПУБЛИКАЦИИ

 

ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ

Име: Йордан Василев Йорданов

Гражданство: Българско

E-Mail: jordan@mail.ue-varna.bg

Длъжност: Преподавател

Адрес (служебен): Бул. Княз Борис I  №77

Икономически университет,

Катедра "Финанси и кредит"

Офис тел.. ++359 52 660439

 

ОБРАЗОВАНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИ

1995-1998

Университет Лафборо, Обединено Кралство

Докторантура върху аномалиите на фондовия пазар, спонсорирана от програмата на Европейската комисия ACE-95. Тестване за наличие на аномалия на размера (на малките фирми). Тестване на случайността на разпределението на възвращаемостта на портфейли базирани на размера, използвайки Веригите на Марков. Приложение на векторната авторегресия (VAR model) при анализиране на значимостта на макрокономическите фактори и специфични за фирмите индикатори за трендовете на аномалията.

1993-1994

Университет Лафборо, Обединено Кралство

Магистърска програма по Икономика и Финанси. Учебни предмети: Финансова икономика, Финансови системи, институции & пазари, Конкурентна стратегия и риск мениджмънт, Сравнително банково дело, Методи на изследване, Дипломна работа: "Съществува ли възвращаемост на размера? Емпирично изследване на база лондонската фондова борса."

1992-1993

Университет Делауеър (USA) - Коалиция България Следдипломно обучение по Икономика, включващо следните предмети: Теория на микроикономиката (B), Теория на макроикономиката, (B-) Иконометрика (B), Иконометрика II (B+), Международна икономика (A), Индустриална организация (B-), Информация & Структура на фирмата (B), Пари и банково дело (B+), Икономика на труда (A), Публични финанси (A), Икономика на развитието (C+), Икономика на прехода (B+).

1979-1983

Висш финансово-стопански институт, "Д. А. Ценов" Свищов, България

Специалност: Финанси и кредит.

1973-1977

Гимназия "Алеко Константинов", Свищов, България.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ КВАЛИФИКАЦИИ

1995

Участие в Петото ежегодно училище "Икономика на пазара", организирано от Института за икономическо развитие (EDI) при Световната банка и българската Агенция за икономическо развитие, състояло се в Банкя от 22 Май до 16 Юни 1995 год.

ТРУДОВ СТАЖ

дек.1998-сега

{1995-1998

неплатен отпуск}

1994-1995

{1992-1994

неплатен отпуск}

1987-1992

Завръщане към последната длъжност в Икономически университет - Варна, преподаване на "Борси и борсови операции" (впоследствие "Финансови инвестиции"), "Управление на портфейлите" и "Финанси на фирмата". За периода 1999-2001 г. участвах в "Проект гражданско образование" (CEP) като източен стипендиант. (CEP е фондация, която подпомага прилагането на западните стандарти в българското и на други страни от източна Европа образование. Подробна информация за CEP може да бъде получена на Интернет сайтове: http://www.cep.yale.edu или http://www.cep.org.hu)

Назначен с конкурс като асистент към катедра "Финанси, кредит, МТС" на ВИНС "Д. Благоев" - Варна. Преподаване (семинарни занятия) на "Цени и ценова политика", "Финанси", и "Международни финанси".

1986-1987

Началник на отдел "Труд и работна заплата" при държавна фирма "Белапласт", Бяла, област Русе, Брой на заетите - над 500.

Длъжностна

характеристика:

Оценка на трудовите разходи на единица продукция. Ръководство на работните заплати на персонала съгласно основните нива за всяка длъжност, установени с централни държавни нормативи. Ежемесечно изчисляване на работните заплати, включително и премии за изпълнение на трудовите норми. Разрешаване на трудови спорове събразно наличните средства във фонд "Работна заплата".

1983-1986

Кредитен инспектор, Българска народна банка, клон Лясковец, област Велико Търново.

Длъжностна

характеристика:

Одитиране на месечните и годишните баланси за стопанската дейност на няколко държавни предприятия; извличане на данни, оценка на паричните потоци и финансовото състояние на тези предприятия. На основата на критериите, установени централизирано:

- рациониране на кредита на предприятията;

- контролиране равнището на средната работна заплата;

- контролиране на капиталовите инвестиции в оборудване и строителство;

- контролиране на оборотния капитал и обръщаемостта на запасите;

- проверка на складови наличности;

- анализ на разходите на инвестиционните проекти.

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУДОВ ОПИТ

Юни-Авг. 1995

 

1977-1979

Консултант на свободна практика. Подготовка на оценката за ефективността и оценката на паричните потоци, подготовка на флотиране на акции на проект "Бройлер" на инвестиционен фонд "Източна Добруджа".

Радиотелеграфист по време на задължителната служба в армията (БНА).

ДРУГИ СПОСОБНОСТИ:

Езикови:

 

 

Компютърни:

 

Други:

Майчин език - български.

Английски - високо ниво писмено и говоримо.

Руски - добро ниво посмено и говоримо.

Френски - ниво начинаещи.

-писмени редактои - Word 5.0, Word for Windows '97;

-редактор на данни - EXCEL 3,4,5, Lotus 1-2-3;

-статистически и иконометрични - TSP, Microfit 4, SPSS.

Шофьорска книжка.

ЛИЧНИ ИНТЕРЕСИ:

 

Пътуване, Спорт, Психология, Международна политика, Хомеопатия, Готварство, Колоездене, Кино. Членство в Асоциацията на специализантите във Великобритания (ABSB).

 

HOME