CV                                                                               ЗА СТУДЕНТИТЕ

 

 

 

ПУБЛИКАЦИИ

На български:

Монографии и студии

Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка., ЕТ Пееви, Варна 2002, ISBN:954-90940-6-5, (124 с.)

Видове и стилове на портфейлен мениджмънт, Годишник на ИУ - Варна, 2004 г. (70 с.)

Свободата да инвестираме, (стр 19-55), във Финансови измерения на икономическата свобода, сборник от научни студии посветен на 20-годишнината на катедра "Финанси и кредит" към ИУ Варна, СТЕНО, Варна, 2009 г.

 

Научни статии

Йорданов, Й. и М. Иванова Климатични деривативи - същност, характеристика и възможност за хеджиране на климатичните рискове, сп. Финанси, бр. 1 (9) 2006 г. (с.20-35).

Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар, Банки, инвестиции, пари, 3/2003, (с. 13-19).

Възможности за трасиране на оптимален портфейл в условията на БФБ - София, Народностопански архив, година LVI, книга 1-2003, (с. 32-43).

Портфейлно изпълнение на българските инвестиционни фондове, Известия на ИУ - Варна, кн. 1, 2003, с. 30-42.

Модели на прогнозиране на корпоративен фалит, Данъчна практика, счетоводство, финанси на фирмата, 5/2002, (с. 57-61)

Специфика на ислямското банкерство, Банки, инвестиции, пари, 3/2002, (с. 24-30).

Ефективност на фондовия пазар и нейната оценка, сп. Известия на ИУ - Варна, кн. 3, 1999 г., с. 46-56.

Как да изготвим погасителен план за кредити? сп. Консултантско обслужване на малкия бизнес, брой 1, 1993 г. Варна ISBN 954-8235-06-8 (ч. 1), (с. 30-35).

Как да изготвим погасителен план за кредити? сп. Консултантско обслужване на малкия бизнес, брой 2, 1993 г. Варна ISBN 954-8235-02-1 (ч. 2), (с. 70-75).

Данъчно облагане на дивидента от акции, Годишник на ВИНС II, 1990 г., (с. 72-80).

Научни доклади

Увереност и доверие - значението им за личните инвестиции, (стр. 59-64) Седма научно-приложна конференция с международно участие “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2009, ( 8 - 10 октомври 2009 г., Фестивален и конгресен център - Варна), ISBN 978-954-90156-6-9.

Тенденции в глобалното управление на активи, Шеста научно-приложна конференция с международно участие “ИНВЕСТИЦИИ В БЪДЕЩЕТО - 2007, ( 18 - 20 октомври 2007 г., Фестивален и конгресен център - Варна).

Тенденции в предлагането на финансови услуги на финансовите пазари в България, Сборник с доклади от научно-практическа конференция на тема "Финансовата и счетоводната теория и практика в процеса на присъединяване към европейския съюз, изд. "Наука и икономика", ИУ Варна, 2005 г., стр.228-240.

Проблеми при установяване на данъчната система в България в периода на преход, Кръгла маса Икономическата реформа в България; Опит, проблеми, перспективи, организирана от катедра ОИТ, 20-21 Май 1993 г., Варна, ИУ, 1994 г. (с. 118-125).

Проблеми при формирането и функционирането на социалистическия пазар за ценни книжа, Бюлетин 1 на НТС, 1990 г (с. 108-114).

За демократизация на ценообразуването в народните съвети, Бюлетин 1/89 на НТС в България. (с. 84-87)

Въпроси на цените, като инструмент на самоуправлението, Конференция на младите финансисти, Свищов, 1988 г. (с. 107-114)

По въпроса за взаимодействието между данъка върху основните производствени фондове и данъка върху работната сила, Научна конференция "Финансиране и кредитиране на самоуправляващите се стопански организации" -София, 1988 г. (с. 377-385)

Учебници и учебни помагала

Финансови инвестиции - учебно помагало, с К. Георгиев, РИС, Варна, 2010 г.

Финансови инвестиции, второ издание, "Лотос 23", Варна, 2009 г.

Въведение във финансите, с Вачков, С., Владимирова, Т., Спасова, Е., Георгиев, Л., Петров, Д., Рафаилов, Д., Киров, С., Герчева, С., Найденов, Л., Благойчева, Х. и А. Камеларов., РИС, Варна, 2009 г.

В света на модерното банкиране, с Вачков, С., Спасова, Е., Георгиев, Л., Петров, Д. и А. Камеларов, СТЕНО, Варна, 2007 г.

Сборник по Финансови инвестиции - тестове, задачи, въпроси.,Лотос 23, Варна, 2007 г.

Корпоративни финанси - учебно помагало, със Спасова, Е., Георгиев, Л., Петров, Д. и Д. Рафаилов, Лотос 23, Варна, 2007 г.

Корпоративни финанси, СТЕНО, Варна, 2006 г, учебник в съавторство с Вачков, С., Спасова, Е., Георгиев, Л., Петров, Д., Рафаилов, Д. и Н. Филчева.

Сборник по Финансови инвестиции и Финанси на фирмата - тестове, задачи, въпроси., ЕТ Пееви, Варна 2003. (102 с.)

Финансови инвестиции, "Лотос 23", Варна 2001, ISBN 954-90621-8-X (285 с.)

Пехливанов, В., Гривеков, Д., Йордан Йорданов, Цени и ценова политика, ИК "Галактика", Варна, 1992 (275-296)

In English:

Doctoral thesis:

The Size Anomaly in the London Stock Exchange. An Empirical Investigation

Download the thesis: (face.doc, CONTENTS.zip, ch1.zip, ch2.zip, ch3.zip, ch4.zip, ch5.zip, ch5cont.zip, ch6.zip, ch7.zip, ch8.zip, bibliog.doc)

 

Articles:

Terence C. Mills and Jordan Jordanov, Lead-lag patterns between small and large size portfolios in the London stock exchange, Applied Financial Economics, 2000, 11, (pp. 489-495).

Terence C. Mills and Jordan Jordanov, The size effect and the random walk hypothesis: evidence from the London Stock Exchange using Markov Chains, Applied Financial Economics, 2003, 13, (pp. 807-815).

Others:

Political and Economic Orientations in Southeastern Europe in 2000. Analyses of Survey Results and Macroeconomic Data, Chapter II Economic Orientations in Southeastern Europe in 2000, Centre for Liberal Strategies, Sofia, March 2002, pp. 48-80.

 

 

HOME