ПУБЛИКАЦИИ                                                                                       ЛИНКОВЕ               

 

ЗА СТУДЕНТИТЕ

Тази уеб-страница има за цел да помогне на студентите при изучаването на материала. Опитът показва, че значителен брой студенти пропускат важни моменти от организацията на учебните курсове и едва в началото на изпитната сесия са обхванати от паника и последваща загуба на "безценно" време за да се свържат и научат от "редовните" колеги на какво следва да наблегнат. Обективно, редица студенти в днешно време имат и други (неосновни) ангажименти, като почасова работа например. Сега, те могат да се консултират с тази страница.

На първо време, страницата предлага учебните програми на водените от мен дисциплини, помощни материали, както и някои полезни за изучаването на съответната дисциплина български интернет сайтове. Идеята е в по-късен етап, надявам се, тази страница да се разшири като предлага още повече материали и значителна възможност за самоподготовка.

За самостоятелна подготовка на студентите са налични следните печатни източници:

Финансови инвестиции, "Лотос 23", Варна, 2009 г.

Предназначена основно за специалностите Финанси (Ф), Банков мениджмънт (БМ) и Корпоративни финанси (КФ)

Финансови инвестиции  - учебно помагало, РИС, Варна 2010. (104 стр.)  [виж съдържанието] Предназначено е за дисциплината Финансови инвестиции.

Въведение във финансите, РИС, Варна, 2011 г. Предназначен за студентите изучаващи общият курс по Финанси.

 

БАКАЛАВРИ

                  СПЕЦИАЛНОСТ

ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ

  Финанси (Ф)
СПЕЦСЕМИНАР    Финанси (Ф)
ФИНАНСИ  

МАГИСТРИ

 
ФИНАНСОВИ ИНВЕСТИЦИИ  Корпоративни финанси (КФ-СО, ДОВО)
ФИНАНСОВ ИНЖИНЕРИНГ   Банков мениджмънт (БМ)
ФИНАНСОВИ ДЕРИВАТИ  Корпоративни финанси (КФ)

 

ВАЖНИ ОБЯВИ

 

 FREE STUFF:

I. Теоретични концепции представени с помощта на PowerPoint слайдове:
Слайдове представящи връзката между риск и възвръщаемост за отделен актив и портфейл от активи. Опростено представяне (без извеждане на зависимостите) на портфейлната теория на Хари Марковиц.(Ф, ИИ/М, СУ, КФ, СИ, СК)  riskret1.ppt
Слайдове представящи връзката между риск и възвръщаемост. Декомпозиране риска на системен и специфичен. Пазарен (едноиндексен) модел. Равновесен модел за оценка на капиталовите активи (МОКА). (Ф, ИИ/М, СУ, КФ, СИ, СК)  riskret2.ppt
 II. Визуализиране на крайните изводи на теоретични концепции:
1. Базиран върху Excel портфейлен оптимизатор на Крейг Холден (Ф, БМ и останалите )  Annual.xls
2. Excel базирани динамични графики, демонстриращи промяната в цената на опциите кол и пут в резултат на изменението в някои от ценообразуващите фактори - сигма (стандартно отклонение на базисния актив), Т (време до падежа на контракта), X (екзерсизна цена) и r (безрисков лихвен процент) Black-Scholes.xls
3.Опционни спредове и комбинации (Ф, БМ и другите) OptionSC.xls
4. Динамично пердставяне на времевата страуктура на лихвените проценти (Yield Curve) в САЩ за периода 1970-1997 г. (ежемесечно). Кой казва, че кривата на доходноста може да бъде наклонена само нагоре? (Ф, БМ, КФ) Movie97.xls
5. Посочената Excel таблица има за цел: 1. Да се запознаят студентите със структурата и съдържанието на два от основните финансови отчети - Баланс и Отчет за приходите и разходите; 2. Да се запознаят и упражнят в извличането на данни от тези отчети за целите на финансовия анализ; 3. Да анализират финансовото състояние и правят изводи.Теория: Финансови инвестиции, стр. 66-74, (Ф (зад), ИИ/М, СУ, КФ, СИ, СК) fanal_vik.xls
III. Оптимизиране с реални данни:  
1. Средно, вариация и ковариация на актив и портфейл. (БМ) Portfolio1.xls
2. Калкулация на ефективния фронт (Да се разглежда съвместно с текста на Възможности за трасиране на оптимален портфейл в условията на БФБ - София, Народностопански архив, година LVI, книга 1-2003, (с. 32-43).) (БМ) Portfolio2.xls
Задачи базирани върху Portfolio1.xls и Portfolio2.xls exercises.doc
Решение на exercises.doc exer_solution.xls
3. Калкулиране на параметрите на едноиндексния (пазарния) модел - алфа, бета и сигма на остатъчната грешка.(БМ) tut_capmMmod.xls
4. Предложените Excel таблици третират практическото приложение на т. 12.4. Застраховане на портфейла. Теоретичното третиране и изложение на проблема е в Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка., ЕТ Пееви, Варна 2002, ISBN:954-90940-6-5, стр. 72-78. (БМ) portf_insurance.xls
5.  Предложените Excel таблици третират практическото приложение на т. 13.3. Техника на имунизиране на портфейла.  Теоретичното третиране и изложение на проблема е в Инвестиционни фондове - структура, мениджмънт, оценка., ЕТ Пееви, Варна 2002, ISBN:954-90940-6-5, стр. 84-91. Относно възможностите за приложение в България, вж.:  Възможности за имунизиращ портфейл в условията на българският финансов пазар, Банки, инвестиции, пари, 3/2003, (с. 13-19).(БМ) immunization.xls

 

 

HOME